Ochrana údajov

Imprint

Podľa tlačového zákona zodpovedá:

  • Inštitút IWWS pre prenos znalostí a ďalšie vzdelávanie v cestnom inžinierstve e.V.
  • Siegfriedstr. 28, 53179 Bonn, Nemecko
  • Bernhard Kirschbaum
  • e-mail: b.kirschbaum@iwws-ev.de

Informácie o ochrane údajov na tejto webovej lokalite

A. Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov, účel
Osobné údaje sú všetky informácie o vašej identite, ako je vaše meno, e-mailová adresa alebo poštová adresa.
Vaše osobné údaje zhromažďujeme, uchovávame, spracovávame a používame v súlade s platnými predpismi na ochranu osobných údajov za účelom spracovania vašich dopytov alebo objednávok. Okrem toho zhromažďujeme, uchovávame a spracovávame osobné údaje, pokiaľ sme oprávnení alebo povinní ich získavať zo zákonných alebo iných dôvodov v súlade s článkom 6 GDPR a § 25 nemeckého zákona o ochrane údajov (BDSG).

„Špeciálne typy osobných údajov“, ako sú údaje o rasovom a etnickom pôvode, politickom názore, náboženskom a ideologickom presvedčení, členstve v odboroch, genetické údaje, biometrické údaje, údaje o zdravotnom stave, údaje o sexuálnom živote, sexuálnej orientácii atď. nezhromažďujeme, neuchovávame ani nespracovávame.

V rámci zákonom povoleného použitia (ako je opísané vopred) môžu s osobnými údajmi prísť do styku aj naši externí poskytovatelia služieb, najmä naši poskytovatelia IT služieb (správcovia domovskej stránky, softvéru a hardvéru).
Prenosy údajov do krajín mimo Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru („tretie krajiny“) sa neuskutočňujú.

B. Informácie o vašich právach
Kedykoľvek nás môžete požiadať o informácie o údajoch o vás uložených a/alebo o ich opravu v prípade chýb. Radi vám takéto informácie poskytneme bezplatne v rámci limitov stanovených článkami 12 a 15 GDPR.
Ďalej môžete požiadať o obmedzenie spracovania, prenos vašich osobných údajov, ktoré uchovávame, k vám v strojovo čitateľnom formáte alebo o vymazanie vašich údajov.

Okrem toho máte právo kedykoľvek namietať proti používaniu vašich údajov, aj keď je založené na verejnom alebo oprávnenom záujme, najmä namietať proti reklame. Ak to chcete urobiť, kontaktujte nás formálne alebo e-mailom.
Okrem toho, že si voči nám uplatníte svoje vyššie uvedené práva, môžete kedykoľvek podať sťažnosť miestnemu zodpovednému štátnemu komisárovi pre ochranu údajov a slobodu informácií Severné Porýnie-Vestfálsko, PO Box 200444, 40102 Düsseldorf, poststelle@ldi.nrw.de (currently Ms. Helga Block).

C. Bližšie informácie o nakladaní s osobnými údajmi
Nášho zástupcu pre ochranu údajov môžete kontaktovať na uvedenej kontaktnej adrese resp b.kirschbaum@iwws-ev.de
Prijímame opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred stratou, zničením, falšovaním, manipuláciou a neoprávneným prístupom. Dodržiavajú sa zákonné predpisy o ochrane údajov.

Chceli by sme zdôrazniť, že internet je globálne prostredie. Pokiaľ používate naše domovské stránky a/alebo s nami komunikujete elektronicky (e-mail), súhlasíte s nešifrovaným prenosom všetkých údajov, ktoré nám chcete poslať. Kvôli klasifikáciám a rizikám spojeným s internetom to robíte na vlastné riziko.

Naše domovské stránky obsahujú aj odkazy iných inštitúcií a poskytovateľov. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa na ne nevzťahujú. Váš internetový prehliadač automaticky prenáša údaje na webový server počas prístupu, ak je to potrebné z technických dôvodov. Tieto údaje nevyhodnocujeme ani nespracovávame.

Vylúčenie zodpovednosti

Nenesieme žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené tým, že ktokoľvek dôveroval v kontinuitu, aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu uvedených informácií na tejto stránke. Rovnako nemôže byť braná zodpovednosť za obsah akéhokoľvek druhu na webových stránkach spojených s touto stránkou, najmä po nastavení odkazov.