Jednoduché zavedenie

Z technického hľadiska

Predné brzdové svetlo musí byť považované za funkciu svetelnej signalizácie LSF (z angl. výrazu light-signaling function) s intenzitou svetla v porovnaní s inými LSF na vozidlách, pretože verzia s nižšou intenzitou svetla by nebola pre daný účel vhodná.

Pri koncepcii nového LSF na motorových vozidlách je vždy na mieste otázka vhodnej farby svetla, ktorá má byť použitá – a to ako z právneho, tak aj z faktického hľadiska.

Vzhľadom na to, že ostatné farby sú už legálne priradené k špecifickým situáciám, alebo k špeciálnym typom vozidiel, do úvahy prichádza len použitie zelenej, alebo bielej farby.

Vzhľadom už k existujúcemu vysokému počtu a rozsahu variácií vpred pôsobiacich signálov bieleho svetla (stretávacie svetlá, diaľkové svetlá, hmlovky a podobne), by použitie bieleho predného brzdového svetla mohlo prispieť k prijímaniu nejednoznačných informácií, čím by sa anuloval jeho prínos pre bezpečnosť cestnej premávky.

Zelená farba sa však doposiaľ nepoužíva pre LSF na motorových vozidlách a ponúka tak výhodu jednoznačnosti a rýchlej identifikácie vysielaného svetelného signálu.

Okrem toho, je táto farba dobre známa z prostredia cestnej premávky (napríklad na semaforoch). Oproti iným farbám je zelená farba, pre účely predného brzdového svetla, podporená aj psychologickými hľadiskami, najmä čo sa týka červenej farby.

Predpokladá sa, že predné brzdové svetlo bude spojené priamo so zadnými brzdovým svetlami, a preto je potrebné k inak identickým obvodom v riadiacej jednotke (jednotkám) pripojiť len jedno ďalšie zariadenie.

Pokiaľ ide o konštrukciu predného brzdového svetla, existuje niekoľko variantov, v závislosti na type vozidla a jeho konštrukcii. Implementácia predného brzdového svetla do už existujúcich technických koncepcií vozidiel je preto z technického hľadiska jednoduchšia.

Čítaj viac

Správa Európskeho parlamentu s názvom Záchrana životov: Zvýšenie bezpečnosti automobilov v EÚ vydaná v roku 2017 v rámci rozsiahleho prieskumu prostriedkov a požiadaviek na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky zdôrazňuje že:

„Aby sa zvýšila bezpečnosť cestnej premávky, malo by byť uľahčené vnímanie spomalenia vozidiel ostatnými účastníkmi cestnej premávky pomocou jasných signálnych svetiel na vozidlách. Očakáva sa povinné používanie indikátorov núdzového brzdenia vo forme blikajúcich brzdových svetiel, alebo blikajúcich výstražných svetiel.“ [č. 37].

Zmienka o signálnych svetlách určených na signalizáciu spomalenia obecne, ktorá sa neobmedzuje len na núdzové brzdenie, dáva silný náznak potreby trvalej a pravidelnej signalizácie vpredu, vzhľadom na to, že zadná signalizácia spomalenia existuje už dlhé obdobie.

Predložená koncepcia predného brzdového svetla je teda úplne v súlade s týmito stanovenými cieľmi najmä preto, že použitie zelenej farby poskytuje požadovanú jedinečnosť signálu.

Zároveň boli v tejto správe spomenuté budúce požiadavky pre povinné asistenčné systémy pre vodičov. Hoci je v súčasnej dobe zavedenie predného brzdového svetla plánované len na báze dobrovoľného používania, je možné z tejto správy vyvodiť, že systém splňujúci tieto požiadavky je v súlade s cieľmi EÚ a to najmä preto, že:

  • existujú vedecké dôkazy o významnom prínose k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky
  • prináša pozitívny pomer nákladov a výnosov
  • neexistuje žiadna výrazná finančná záťaž pre občanov (zvyšovanie cien)
  • možnosť integrácie do periodickej technickej kontroly


Ďalší výskum

Predbežné výsledky